nachts mag worden gekampeerd. Er worden een beheerderswoning en een kamp e erge bouwt je opgericht, maar het is niet de bedoe ling, dat er zomerhuisjes van al dan niet permanente construc tie zullen komen. De bedoeling van deze bespreking is, dat de Raad zich in principe uitspreekt voor dit plan. Het gaat dan weer naar de commissie voor uitbreidingsplannen te Utrecht, waarna het zes weken ter visie wordt gelegd. Daarna zal de Raad er in open bare vergadering over hebben te beslissen. De heer BURG-Y/AL deelt mede, dat hij sedert Dinsdag, toen hij de oproeping ontving, geen gelegenheid heeft gehad de stukken in te zien. De wethouder VAR ZADELHOFF zegt de hoofdzaken te hebben medegedeeld; verder ligt er niets in. De heer KRUIJFF vraagt naar de bestemming van het terrein tussen de waterleiding en het verlengde van de Heideweg. De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat dit terrein bosgebied blijft en gaat vervolgens over tot bespreking van het plan van het industriegedeelteHij zet dit plan aan de hand van de kaart uiteen. De heer VAR WELY meent, dat dit terrein oorspronkelijk was bedoeld voor stelselmatige bebouwing. De wethouder VAR ZADELHOFF ontkent dit. Het gedeelte aan de Beckeringhstraat en de Koninginneweg en langs het oude grachtje lopende in rechte lijn moet nu in het nieuwe gebied r komen te liggen. Want het wordt aangewezen als industriegebied. Het gedeelte beneden het kerkhof en even wijdig daarmede is op het ogenblik een gebied voor bedrijven van 5 hectare. Het plan-in-hoofdzaak wordt dus in deze zin

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 174