4. De wethouder VAN ZADELHODE gaat daarop over tot bespre king van het binnenterrein tussen de Van Lenneplaan, de Hart- weg, de Henriëtte Blaeekweg en de Birktstraat. De commissie voor het grondbedrijf heeft verzocht met de heer Van Embden de mogelijkheid te onderzoeken tot het bouwen van huizen met een grotere goothoogte, welke hoogte op het ogenblik 5«50 meter bedraagt, dus van huizen met een verdieping. Naar het oordeel van de commissie voor het grondbedrijf en ook van B. en W. zal men met de bouw een beetje de hoogte in moeten, aangezien de aanleg en de exploitatie van deze plannen zo moeilijk wordt. De wegen kosten zoveel geld, dat het niet meer doenlijk is laag te bouwen. Het is mogelijk dat de heer Van Embden aesthetische bezwaren heeft. 5n De heer VAN Y/ELY zegt, dat bij de Van Lenneplaan een binnenterrein ligt, dat helemaal van bebouwing is uitgescha- keld. Zou het niet aanbevelenswaardig zijn dat open terrein er bij te voegen? Het sluit er zich geheel bij aan. De wethouder VAN ZADELHOEE zegt, dat het bewust als binnenterrein zo is gelaten, waardoor de mogelijkheid bestaat het als speelterrein of voor iets anders te gebruiken. Maar wordt het in beslag genomen, dan komt het ook op de exploitatie van dit terrein en wordt het zeker te duur. De exploitatie- cijfers zijn spreker nog niet bekend. De heer OOMS merkt op, dat betreffende de Van lenneplaan wordt voorgesteld in voortuinen met een diepte van niet meer dan 5 meter niet het maken van een erker toe te staan. Spreker vraagt, of dit op grond van aesthetische overwegingen wordt voorgesteld of dat men bepaalde moeilijkheden verwacht, wanneer het wel gebeurt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 178