7. geen pension wordt gehouden. Het sluit aan bij Vredehof en voor een goede exploitatie is het wenselijk het terrein van dit huis er bij te hebben. De gemeente kan dit pand kopen voor 22.000,- B. en W. stellen voor ten behoeve van het aankopen van dit pand een crediet beschikbaar te stellen van 24.000,-. In antwoord op een desbetreffende vraag van de heer Van Wely deelt spreker mede, dat het terrein 2295 m2 groot is. De heer Van Wely constateert, dat de prijs van de grond dan 10,- per m2 bedraagt, waarbij de gemeente het huis dan gratis krijgt. Dit laatste is echter een oud kavalje, dat tegen de grond kan. Het is een groot verschil met Vredehof, want daarvoor betaalt de gemeente ƒ1,- per m2, namelijk 50.000 m2 voor 50.000,-. Het verschil is wel zeer groot. Op zijn vraag, of er binnen betrekkelijk korte tijd zou kunnen worden gebouwd, heeft spreker ten antwoord gekregen, dat de mogelijkheid daartoe er wel is, maar hij gelooft, dat die mogelijkheid is verdwenen en vraagt of er wel eens liefhebbers zijn geweest voor de grond om er een huis op te zetten. De heer OOMS vraagt, of het advies van de financiële commissie niet bij de stukken was. De VOORZITTER zegt, dat er geen enkel advies op staat. De wethouder VAR ZADELHOF? deelt mede, dat een aanvrage in binnengekomen tot het aankopen van Colenso, dit perceel, een terrein van Vredehof en een gedeelte er achter, dat de gemeente nog van het Paleis moet kopen, maar waarover reeds besprekingen zijn gevoerd. De gegadigden voor de grond hebben een bouwaanvrage ingediend en van de Regering toestemming gekregen voor het bouwen van 104 flats. De financiële commissie zou gaarne zekerheid hebben. Binden kan de gemeente de aan vragers nog niet, maar het aanvragen van een vergunning voor het bouwen der flats geeft toch wel een aanwijzing, dat het

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 184