ia, die zich "buiten de "bebouwde kom voortzetten en waarvoor t.z.t. een regeling zal worden gemaakt. De bebouwde kom is indertijd vastgesteld en daarbij had spreker zich aan te passen. Dat er een afzonder lijke regeling voor nodig is, zullen de leden van de Raad met het dagelijks bestuur van de gemeente wel eens zijn. In de eerste plaats bevinden zich er zeer vele onbebouwde terreinen die om een regeling vragen en in de tweede plaats is op sommige plaatsen de tot stand gekomen bebouwing van dien aard, dat een regeling dringend nodig is. Gegroeide toestanden moeten er worden geleid om tot een ordelijk geheel te geraken. Bij de uitwerking van dit plan bleek het technisch niet mogelijk te zijn de voorhangende kaart dezelfde begrenzing te geven als de bebouwde kom heeft. De grens liep hier en daar dwars over de percelen heen en er zouden ongerijmdheden ontstaan, wanneer men zich al te strikt aan de grenzen van de bebouwde kom zou houden. Daarom is daarvan in overleg met het College van Burgemeester en Wethouders op enkele plaatsen afgeweken. In beginsel behelst de regeling niet anders dan een normaal uitbreidingsplan, dat wil zeggen dat voor alle onder de regeling vallende terreinen is vastgesteld wat wel en wat niet mag gebeuren. Het spreekt vanzelf, dat de toekomstige bestemming van een terrein niet in een al te eng keurslijf kan worden geperst, teneinde de toekomstige ontwikkeling

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 18