Besloten vergadering van de Raad tijdens de openbare vergadering gehouden op 28 April 1950. Voorzitter; Mr.S.P.Baron Bentinck. Secretaris; J.G.A.Batenburg. Tegenwoordig de leden van de Raad wier handtekeningen gesteld zijn op de presentielijst der openbare vergadering dd. heden. In verband met het agendapunt der openbare raadsvergade ring "(kredietaanvrage voor de bouw van zes arbeiderswoningen" doet de Wethouder van Openbare Werken de heer W.G.van ZADELHOEF enkele mededelingen. Spreker zegt, dat gemeentewerken met de aannemer der in aanbouw zijnde woningen gepraat heeft over on derhandse aanneming dezer woningen, aangezien de kans groot is, dat voor een hogere prijs wordt ingeschreven. Gevraagd is; geef ons de laagst mogelijke prijs. Hij is echter op een prijs gekomen van f.30,50 per m3, doch omdat de gemeente niet wist wat de prijs was welke mag gelden, zijn inlichtingen te Utrecht gevraagd. Toen is gebleken, dat de prijs vaststaat van f.27,90 per m3, dus f.2,60 per m3 minder of f.800,per woning. Vandaar de bezui nigingen, nog nader door B.en W. voorgesteld, in de hoop dat bij openbare aanbesteding de prijs gehaald wordt. De heer BURGWAL vindt de eerste bezuinigingen goed, maar 1 zegt overigens ernstig bezwaar te hebben. De WETHOUDER vraagt de Raad of deze bezuinigingen alle aan genomen worden. Gemeentewerken garandeert niettegenstaande deze verminderingen in de bouw toch nog goed werk. De heer BURGWAL wil nog wel meegaan mits de kelders ge bouwd worden. De heer van WELY zegt, dat de belangrijke ruimten aan kel der en zolder node gemist kunnen worden. Hij vraagt of in de an dere woningen wel kelders en vlieringen zijn gemaakt. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord. De heer van Wely stelt de vraag wat liever gemist kan worden, de boardplafonds of de kelder en vliering. Dan zal naar zijn mening het board vervallen. Bij de aanbieding ware de verschillen in aanmerking te nemen. Wethouder van den AREND is het eens met de bezuinigingen. Men moet dit in ogenschouw nemen, de aannemer doet het niet en waarom niet. Er is een belangrijke materiaalprijsverhoging, doch in tegenstelling daarvan wordt de m3 prijs verlaagd. Deze moest verhoogd worden naar de huidige prijzen. De VOORZITTER zegt dat allen het betreuren, dat de wonin gen worden uitgekleed. Wij zijn, zegt spreker, in Soest altijd ge lukkig geweest en met de bouw van kelders geslaagd. Nu verlaagt de regering de m3 prijs, met het onafwendbaar gevolg, dat de huizen eenvoudiger moeten worden. De Raad zal dit moeten aan vaarden, doch de hoop blijft bestaan, dat de aanbesteding nog kan meevallen. Hierna wordt de besloten vergadering door de Voorzitter gesloten en gaat de Raad in openbare behandeling van dit punt over. De Secretaris, 'yp :T.v.d.W. 'ollSec De Voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 198