12. voor de Meecromwoningen genoemde prijs geldt voor huizen met een schuin dak en een begaanbare vliering. Er zit iets onbillijks in, dat bij de door de Regering voor traditionele bouw toegestane prijs de uitgaven voor de riolering wel moeten zijn begrepen. Mevrouw POLET-Llusler merkt op, dat het voor de Meecromwoningen vereiste bouwvolume belangrijk lager is dan voor de Krabo- of de B.B.B.-woningen en vraagt, of de gemeente daardoor meer woningen zal kunnen bouwen. De wethouder VAR ZADELHOFF zegt, dat de Regering, wanneer zij het systeem Meecrom aanvaardt, niet meer dan 50 woningen zal toestaan, omdat zij dit aantal voor een proef zeker groot genoeg zal vinden. Het benodigd bouw volume is niet van overwegend belang, omdat een deel daarvan wordt ingenomen door de materialen en dit deel is bij andere woningen groter dan bij de Meecromwoningen. In feite gaat het om de voor^ewoning beschikbare ruimte, dus om het nuttig vloeroppervlak en dit is bij de woninge der drie systemen vrijwel gelijk. Voor de oorlog werd er ook nooit over de kubieke inhoud van woningen gesproken, maar slechts over het aantal vierkante meters der verschillende vertrekken. Daartoe komt men thans weer terug. Mevrouw POLET-Musler vraagt, of het is toegestaan, nu de Meecromwoningen goedkoper zijn dan andere, het daardoor te verkrijgen saldo te gebruiken voor het verbeteren en mooier maken van de woningen. De wethouder VAR ZADELHOFF zegt, dat de Regering niet zal toestaan de verkregen besparing voor dit doel weer uit te geven. Spreker wijst er nog op, dat er na de goedkeuring van het systeem Meecrom door de Regering nog anderhalve maand of twee maanden nodig zullen zijn voor het maken

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 222