21. De VOORZITTER zegt, dat het langzamerhand wel duidelijk zal zijn, waarom deze vergadering is belegd. De laatste weken en maanden zijn B. en W. voortdurend bezig geweest met het oplossen van het probleem van het bouwen der verplichte 50 montagewoningen. Dinsdag is het College tot de conclusie gekomen, dat het Meecromsysteem boven het systeem B.B.B. financiële voordelen biedt en geen kwalitatieve nadelen heeft. Het College wilde dus v/el accoord gaan met de Meecromwoningen, ware het niet dat deze woningen nog niet door de Regering worden erkend. Gaarne zouden B. en W. zien, dat op de raads vergadering van 27 Juli a.s. door de Raad een crediet voor de woningen zou worden verleend, maar dit kan slechts voor woningen volgens het systeem Meecrom geschieden, wanneer dit systeem door de Regering is goedgekeurd. Het College wil op bespoediging van deze goedkeuring aandringen en wanneer het daarbij zegt, dat het veel voor dit systeem gevoelt, zal dit van gunstige invloed zijn. Maar veel belangrijker is het, wanneer het College kan zeggen, dat de Raad dit systeem wenst toe te passen. Is dit het geval, dan kunnen B. en W. proberen voor Vrijdag a.s. dit systeem er door te drukken. Deze vergadering is belegd om B. en W. gelegenheid te geven het systeem er zo spoedig mogelijk door te drukken. Een nadeel is de iets vertraagde oplevering der woningen in vergelijking met woningen volgens het systeem B.B.B. maar waar dit niet meer is dan een kwestie van l| a 2 maanden, menen B. en W., dat het van weinig financieel inzicht zou getuigen, wanneer men in verband daarmede een bezuiniging van een 30.000,- over boord zou gooien. De heer Kruijff heeft het College aangespoord in Den Haag met kracht op te treden. Dit was ook de bedoe ling, maar het College wilde weten, of het daarbij kon rekenen op de steun van de Raad. De heer SCHAAFSMA en ook de heer OOMS sluiten zich aan bij de door de heer Kruijff uitgeoefende aandrang.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 238