22. De VOORZITTER constateert, dat deze vergadering aan haar doel heeft "beantwoord. Hij dankt de aanwezige leden van de Raad, dat zij zich op deze zomeravond voor deze vergadering hebben vrijgemaakt. Hij dankt vervolgens de heer Schneider zeer voor diens toelichting, alsook de heer Van Noesel voor zijn aanwezigheid. Op verzoek van de Voorzitter verlaten de heren Van Noesel en Schneider de vergadering. De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat de heer Schneider hem in December j.1. in vertrouwen heeft verteld, dat hij bezig was met het ontwerpen van een geheel nieuw bouwsysteem, later is de Burgemeester en het gehele College daarvan in kennis gesteld. Spreker vestigt vervolgens de aandacht van de Raad op de enigszins eigenaardige positie, welke de heer Schneider thans inneemt. Deze besteedt een deel van zijn tijd aan het door hem ontworpen systeem, welke tijd in feite ten goede komt aan de aannemer De Goede, van wie hij als octrooihouder een vergoeding zal ontvangen, terwijl hij bovendien zijn salaris van de gemeente geniet. De beste oplossing lijkt spreker, dat de heer Schneider bij Gemeentewerken in dienst blijft, maar dat in het contract met de heer De Goede de bepaling wordt opgenomen, dat een gedeelte van de vergoeding welke de heer Schneider van deze ontvangt wordt afgetrokken van de prijs der woningen. Naar spreker meent zal de heer Schneider voor ieder huis 30,- of 40,- ontvangen en hij zou de heer De Goede willen voorstellen de prijs per woning met 20,- te verlagen. De heer CLEi.lENS vraagt, of de heer Schneider zijn systeem in de tijd der gemeente of in zijn vrije tijd heeft ontworpen. De wethouder VAN ZADELHOFE deelt mede, dat de heer Schneider tot enige weken geleden er uitsluitend in de

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 240