24. de heer Schneider tegen zichzelf te beschermen. Deze is een idealist en spreker begrijpt niet, dat hij voor een dergelijk bedrag zijn systeem aan een aannemer heeft afge staan. Spreker is het met de gedachtengang van de heer Kruijff, die anders is dan die van de heer Schaafsma, volledig eens, maar zelf heeft hij deze gedachtengang niet durven poneren. Met betrekking tot deze 50 woningen zal de gemeente enige soepelheid moeten betrachten; daarna zal de heer Schneider moeten kiezen of delen. De heer OOMS merkt op, dat een hulpbode van de gemeente een van de beste schilders in Nederland is geworden. Toch zou de gemeente niet hebben kunnen toestaan dat deze man in tijd van de gemeente zou hebben geschilderd Tegen het verlenen van verlof zonder salaris heeft spreker bezwaar; wanneer een vijftal ambtenaren dit zou verlangen, zou de gemeente in moeilijkheden komen en men mag geen precedent scheppen. De VOORZITTER wijst op het grote verschil tussen de gevallen van de door de heer Ooms bedoelde kunstschilder en de heer Schneider, aangezien deze laatste iets heeft gedaan, waarmede de gemeente direct is gebaat. De heer Schneider heeft ertoe medegewerkt, dat de gemeente een oplossing vindt voor het probleem van de 50 montagewonin gen. Het College zal de zaak in details onder het oog moeten zien: de bedoeling is slechts geweest de Raad op de hoogte te stellen. Uitbreidingsplan. De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat het stratenplan en de hoogbouw in het uitbreidingsplan aan de Van Lennep- en de Henriëtte Blaeckweg met de heer Van Embden zijn besproken. De uiteenzetting van de heer Van Embden, waarom het stratenplan zo is gekozen, acht spreker volkomen logisch, terwijl de heer Van Embden er niet voor is daar huizen te bouwen, die boven de omgeving

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 244