25.' uitsteken. De heer SCHAAFSMA is van oordeel, dat er duplex- woningen zouden kunnen worden gebouwd en acht een goot- hoogte van 6.20 m niet misstaan. De VOORZITTER wijst er op, dat een duplexwoning, ook wat de hoogte betreft, een normaal huis is, dat echter tijdelijk voor de bewoning door twee gezinnen wordt inge richt. Mevrouw P5ÏBCE POLET-Musler zegt dat het denkbeeld om hoogbouv/ toe te passen is opgekomen in verband met de prijs van de grond. De wethouder VAR ZABELHOFF deelt mede, dat er een exploitatierekening is opgezet, die de normale kostprijs uitwees. Het was dus niet nodig de hoogte in te gaan. Deze plaats is een van de minst geschikte voor hoogbouw, omdat zij aan de rand der gemeente ligt. De heer KRUIJFF vraagt, waar de heer Van Embden dan wel hoogbouw zou willen toepassen. De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat de heer Van Embden zich voorstelt dit op de Engh te doen, die het hart van Soest moet worden. Mevrouw POLET-Musler meende, dat eerst al het andere zou worden volgebouwd en pas in uiterste noodzaak tot bebouwing van de Engh zou worden overgegaan. Bebouwing van de Engh is ook volkomen in strijd met de belangen van de landbouwbedrijven daar ter plaatse. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat in de opzet van de heer Van Embden de Engh moet dienen voor de kern vorming van het dorp. Daar er in Soest 1700 woningen moeten worden gebouwd, is het niet anders mogelijk dan

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 246