Stadhouderslaan. bij hotel Eemland. De heer VAN EM3DEN zegt dat in het verlengde van de Stadhouderslaan een directe verbinding is gepro jecteerd met de rijksweg langs het hotel Eemland. Dit staat niet meer op de voorhangende kaart, doch zal in het uitbreidingsplan zelf worden verwerkt. Komende tot de bestemming van de te bebouwen gronden wijst spreker op de volgende openbare en semi-openbare gebouwen en stichtingen: Mariënburg, de kerk, het Oranjehotel en de bioscoop. Het cultu rele centrum is er uit gevallen, want dat maakt een onderdeel uit van de buitenplaats Braamhage. Hier ligt een vrij groot gebied dat strikt genomen in de bebouwde kom thuis behoort, maar het is er uit gelicht, omda/t dit maagdelijk terrein duidelijk het karakter van uitbreidingsplan zal dragen. Als verdere gebouwen wijst spreker aan een school dicht bij het station, een kerkje, het Raadhuis, het postkantoor, een groot scholencomplex, de rooms- katholieke kerk, nog een scholencomplex en voorts een onbebouwd terrein, waarop de boerenleenbank zal v/orden gesticht. Al deze terreinen hebben de bestem ming gekregen: bebouwing voor bijzondere doeleinden. Op deze terreinen is een rooilijn gelegd. Daar van te voren niet is te zeggen hoe omvangrijk de gebouwen zullen worden, is voor de kleinere terreinen volstaan

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 24