NOTULEN van de besloten vergadering van de Raad der gemeente SOEST op Woensdag 13 December 1950, des namiddags te 9.1o uur. VOORZITTER: de Burgemeester, de heer Mr. S.P. Baron Bentinck. SECRETARIS: de heer J.G.A. Batenburg. Tegenwoordig de leden: J. van den Arend, G. Burgwal, H.J.S. Clemens, T. Dorresteijn, K. de Haan, R. Hilhorst, G. Kruijff, Mevrouw S.G. Landweer-de Visser, J.W. Ooms, Mevrouw S.M. Polet- Musler, J.A. Schaafsma, C.J. Schaddelee, W. Schimmel, Mevrouw H.A.E.K. van der Swan-de Kiewit, M.M. van Wely, W.G. van Zadelhoff en J.D.L. Zoetelief. Afwezig met kennisgeving de leden: A.P. Hilhorst en A.A. van Winden. De VOORZITTER opent de vergadering. Op zijn voorstel wordt besloten om ten opzichte van de te houden besprekingen geheimhouding op te leggen. De Voorzitter stelt vervolgens aan de orde punt 18c van de agenda van de openbare vergadering, welke vergadering is voorafgegaan aan deze besloten vergadering: Aankoop van grond van de Gebrs. Wildenburg aan de Noorderweg (V-431 De wethouder VAN ZADELHOEP zegt, dat het in de bedoeling van het College ligt de van de Gebrs. Wildenburg te verwerven grond te gebruiken als ruilobject, bij voorbeeld tegen de grond, welke de gemeente nodig heeft voor de zuiveringsinstal latie. Op een voorlopig koopcontract is de grond gekocht voor f 35oo,-, maar hij is eigenlijk niets waard, want er staat geen gras op. De verbetering van de grond door de D.U.W. zal een uitgave van f I600,- vergen. De oppervlakte van het terrein

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 256