3. voor een boer niet veel waarde heeft. De wethouder VAN ZADELHOEF wijst er op, dat de netto opbrengst van 20 bunder land een kleine f 2o.ooo,- bedraagt. Wanneer men van dit bedrag rente en afschrijving aftrekt, blijft er nog een behoorlijk inkomen over. Na ontvangst van de officiële opgave van de Heidemaatschappij zou spreker het advies van Ir. Penders te Utrecht willen inwinnen omtrent de vraag, of er goed weiland van kan komen. De heer SCHIMMEL zegt, dat dit op den duur altijd kan. Hij gelooft echter niet, dat een boer gauw zijn geld in dit land zal steken, daar hij zijn gehele leven zou moeten werken om de grond goed te maken. De heer DORRESTELJN is echter van oordeel, dat deze grond in publieke veiling wel f 3.ooo,- zal opbrengen. De wethouder VAN ZADELHOPE deelt mede, dat in de Agrarische Commissie het denkbeeld is besproken een stuk lan^/aan de Lange Brinkweg tot ijsbaan te bestemmen. Mocht deze grond hiervoor niet geschikt zijn, dan zou misschien de grond aan de Noorderweg tezamen met de aan Van Dijk verpachte grond naast Braamhage voor een ijsbaan kunnen worden gebruikt. Spreker stelt echter voor de grond aan de Noorderweg thans alleen als ruilobject te beschouwen en Burgemeester en Wethouders te machtigen deze grond, mits het advies van Ir. Penders gunstig is, voor f 3.5oo,- ondershands aan te kopen. Het transport zou voor 31 December moeten plaats hebben, maar vermoedelijk zullen Gebrs. Wildenburg bereid zijn de termijn te verlengen. Mocht dit niet het geval zijn, dan zou de grond op de veiling moeten worden gekocht. De VOORZITTER deelt in dit verband mede, dat omstreeks

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 260