4. 10 Januari a.s. een raadsvergadering zal worden gehouden. De heer VAN WELY is van oordeel, dat de gemeente om een bedrag van f 5oo,- niet het risico mag lopen, dat zij de grond niet krijgt. Hij acht het het beste de grond ondershands voor f 3.5oo,- te kopen. De wethouder VAN ZADELHOFF zou de grond toch alleen willen kopen na gunstig advies van de Heidemaatschappij en van de LandbouwdienstDe grond aan de Noorderweg alleen is te smal voor een ijsbaan en daar het aan Van Dijk verpachte land bouwterrein is, zou hier slechts een voorlopige ijsbaan kunnen worden gecreëerd. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierop door de Raad besloten een crediet beschikbaar te stellen van f 3.95o,-, waarvan f 3.5oo,- voor de grond en f 45o,- voor transport kosten en dergelijke, teneinde te kunnen overgaan tot aankoop van de grond aan de Noorderweg van Gebrs. Wildenburg, indien het advies van Ir. Penders gunstig is. De Voorzitter stelt vervolgens aan de orde een voorstel tot t Aankoop van de kwekerij aan de Noorderweg van de heer Kuyer. De wethouder VAN ZADELHOPF deelt mede, dat de Raad ten behoeve van aankopen als deze reeds een bedrag van f 85.000,- beschikbaar heeft gesteld. De verschillende aankopen worden evenwel afzonderlijk in de Raad gebracht. De grond kan v/orden gekocht tegen taxatiewaarde, waarbij Kuyer evenwel de eis heeft gesteld, dat ook de woning zal worden gekocht, terwijl hem een schadeloosstelling van f 5ooo,- moet worden toegekend. Namens Burgemeester en Wethouders stelt 'i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 262