5. spreker voor de kwekerij te kopen voor f 8.000,-, de woning voor f 2.000,- en aan Kuyer een schadeloosstelling toe te kennen van f 5.000,-. Kuyer zal de grond pachten van de gemeente en om te voorkomen, dat na het opzeggen van de pacht opnieuw een schadeloosstelling door Kuyer zou kunnen worden gevraagd, is in het koopcontract de "bepaling opgenomen, dat de verkoper geen enkel recht op schadevergoeding onder welke naam of vorm ook zal hebben. Het voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De Voorzitter stelt vervolgens aan de orde: Wijziging van het Uitbreidingsplan. De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat de N.V. Heidebloesem in beroep is gekomen tegen de bestemming van haar gronden tot landbouwgebied. Deze gronden hebben daarna van de heer Van Embden de bestemming "woongobiod" gekregen/^ Bij de Foeke^- en de Sparrenlaan is aan het uitbreidings plan enige uitbreiding gegeven, hetgeen verband houdt met het volgende. De N.V. Heidebloesem heeft geopponeerd tegen de bestemming van haar gronden voor bosbouw. De Raad heeft het beroep van de N.V. afgewezen, waarna de N.V. in beroep is gegaan bij de Kroon, zodat de Raad van State nog een keer over het plan-in-hoofdzaak zal moeten beslissen. Ged. Staten hebben tegenover de Raad van Stateyi de te Soest bestaande schaderege ling naar voren gebracht, maar prof. Beusekom, die advies uitbrengt aan het Ministerie van Waterstaat, heeft er in zijn rapport op gewezen, dat het aangenomen plan voor de gemeente Soest consequenties meebrengt, die zij misschien niet zal kunnen dragen. De te vergoeden schade zou inderdaad in de tienduizen-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 264