den lopen. Daarom zijn Burgemeester en Wethouders met de N.V. Heidebloesem in overleg getreden, die bereid is gebleken haar terreinen aan de gemeente te verkopen, behalve een paar bouw terreinen ter weerszijden van de Sparrenlaan voorbij de laatste huizen. Het gaat thans niet over de aankoop van de gronden van de N.V. Heidebloesem, maar over de concessie, welke de heer Van Embden heeft gedaan door deze gronden tot bouwterrein te bestemmen. Volgens het voorlopige koopcontract zal de gemeente 3.5 ha bouwterrein langs de Foek^laan kopen a f 4,- per m2. Voor het doortrekken van de Schoutenkampweg is een terreintje uitgespaard, dat op f 3,- per m2 is gecalculeerd. De achter liggende gronden bij de Foekqlaan, ter grootte van 2.4 ha, zijn gecalculeerd op f o,75 per m2. Er blijft dan 6.5 ha over tussen de Foek^- en de Sparrenlaan, die f o,2o per m2 zal kosten, en verder zijn er nog enkele kleine terreintjes, die geen rol spelen. In totaal zal met de aankoop van de gronden van de N.V. Heidebloesem een bedrag zijn gemoeid van f 17o.ooo,- Burgemeester en Wethouders vragen dit crediet thans nog niet aan, maar stellen de Raad voor in beginsel accoord te gaan met de wijziging van het uitbreidingsplan, waardoor de mogelijkheid van bebouwing bij de Sparrenlaan in het plan wordt opgenomen, en met de uitbreiding van het west-oostgedeelte van het uit breidingsplan langs de Foekelaan. De Raad bindt zich hiermede nog niet definitief, maar voor het plan naar Utrecht gaat, moet vaststaan, dat de Raad er in principe mede accoord gaat. In het voorlopige koopcontract is bepaald, dat het transport moet plaats vinden vóór 1 Mei 1951. Enkele leden van het College van G-ed. Staten hebben toegezegd, dat het plan snel in behande ling zal worden genomen. Vervolgens zal het ter visie kunnen worden gelegd en door de Raad kunnen worden vastgesteld. Pas daarna zal de Raad over de aankoop van de gronden ad f 17o.ooo, behoeven te beslissen en zou hij daartoe niet willen overgaan,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 266