7. dan heeft hij te allen tijde het recht de heide gebieden aan de Foeke- en de Sparrenlaan weer gebied D te noemen. Mevrouw VAN DER SWAN-de Kiewit vraagt of de woonplaats van de zeldzame vlinder, waarover de heer Tolman wel eens in de Raad heeft gesproken, gespaard zal kunnen worden. De heer KRUIJFF zegt, dat door de voorgestelde wijziging van het uitbreidingsplan de zandverstuivingen, grenzende aan het terrein van Heidebloesem, gespaard zullen worden. Misschien zal het Rijk uit een oogpunt van natuurbescherming een deel van de kosten voor zijn rekening willen nemen. Het zal misschien wenselijk zijn, deze zaak met Ir. Kluiver te bespreken. De wethouder VAN ZADELHOFF wijst er op, dat het door de heer Kruijff bedoelde gebied op f o,2o per m2 is gecalculeerd en meent, dat de gemeente Soest zich nog wel de luxe kan permitteren om 6.4 ha grond voor die prijs te kopen. De heer KRUIJFF is van oordeel, dat niettemin kan worden geprobeerd van het Rijk een bijdrage te verkrijgen. De twintig cent per vierkante meter moet worden gezien in het raam van de totale aankoop. De heer OOMS vraagt, of gedurende de onderhandelingen het beroep van de N.V. Heidebloem is gestopt. De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat de N.V. Heidebloem, toen zij het met de gemeente over de prijs eens was, hem een aan het Ministerie van Wederopbouw door te zenden brief ter hand heeft gesteld, waarin werd verzocht de behande ling van het beroep uit te stellen. Ged. Staten hebben op verzoekvan Burgemeester en Wethouders hetzelfde gedaan. In het contract is voorts bepaald dat, wanneer de verkoop doorgaat, het beroep wordt ingetrokken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 268