Geheime vergadering van de Raad der gemeente Soest gehouden op 23 Mei 1951. Voorzitter: Mr.S.P.Baron Bentinck. Secretaris: J.G.A.Batenburg. Tegenwoordig de leden van de Raad voorkomende op de geteken de presentielijst van de openbare vergadering van de Raad van heden. Afwezig zijn de raadsleden: A.Hilhorst, T.Borresteijn en H.J.S. Clemens. Bij de behandeling van punt 5 der agenda van de openbare vergadering, t.w. Verzoek van A.J.Stute te Zandvoort om schadevergoeding, als bedoeld in de schadevergoedingsveror dening, met voorstel van Burgemeester en Wethouders, vraagt MevrLANDWEER-de Visser inlichtingen omtrent de strekking van hetgeen het College van Burgemeester en Wethouders als afwijzend voorstel op het verzoek van adressant in het voor stel melden, door mede te delen, dat hier niet sprake was van schade door het plan toegebracht, doch enkel van een niet in vervulling gaan van verwachtingen. De VOORZITTER stelde in de openbare vergadering de Raad voor, de vraag van het lid Mevr.Landweer-de Visser in vergadering met gesloten deuren te behandelen. De heer van ZADELHOPF zegt, dat het hier gaat om twee gedachtengangen.De term is van Ir.van Embden en wordt op de secretarie als toverformule van Embden betiteld. Gesteld, dat in een uitbreidingsplan een perceel als bouwterrein wordt aangegeven, doch dat na herziening van dat uitbreidingsplan het perceel niet meer tot bouwterrein wordt bestemd. De heer van Embden zegt in dat geval, dat de eigenaar een strop heeft zonder meer, dus dat zijn verwachtingen niet in vervulling- gaan. Het College van B.en W. en voorzover bekend Gedeputeer de Staten nemen dat standpunt niet in, doch officieel is daarvan het bewijs nog niet geleverd kunnen worden. Het standpunt van B.en W. is aldus, dat het College bij het ontwerpen van het plan geen rekening houdt met alle moge lijke schade. Wat ter tafel komt is de meest ideale vorm van een uitbreidingsplan, doch wanneer de gemeente, zoals in dit geval, schade moet betalen, dan kan de Raad besluiten ofwel alle schaden tengevolge van bijzondere bestemming van terrei nen aan de Stadhouderslaan te betalen, dan wel bedoelde ter reinen alsnog tot bouwterreinen te bestemmen, door wijziging van het uitbreidingsplan. Mevr.1ANDWEER-de Visser dankt het College voor de nade re toelichting en hoopt, dat de Voorzitter zal willen begrij pen, dat de vraag, in de openbare vergadering door haar ge steld, wel zin had, hoewel minder geschikt deze in het open baar te stellen, wat haar vooraf niet bekend was. Hierna gaat de vergadering weer in openbare zitting over. De Secretaris De Voorzitter p:T.v.d.W oll;Sec./

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 272