het ogenblik kan hij in dit verband enige mededelingen doen, zij het slechts in besloten vergadering. Reeds jarenlang is het gemeentebestuur doende te trachten met de diverse autoriteiten van het Ministe rie van Oorlog tot verwezenlijking te komen van alles wat op het vliegveld betrekking heeft. Het overleg heeft nog al tot teleurstellingen geleid, eensdeels door het voort durend wisselen van de personen met wie de gemeente te maken heeft, anderdeels ten gevolge van het feit, dat diverse autoriteiten met diverse bevoegdheden en diverse inzichten van het Ministerie van Oorlog zich met ongeveer dezelfde materie bezig hielden, waardoor het voor het gemeentebestuur heel lastig was met al deze autoriteiten tot een regeling te komen. Een tijdlang hebben B. en W. zich teruggetrokken in afwachting van hetgeen er zou komen. Met het plan Soester- berg is een begrenzing van het vliegveld verkregen. Ver volgens is het plan-in-hoofdzaak vastgesteld, dat voor een gedeelte niet is goedgekeurd door G-ed. Staten, waar van de Raad in beroep is gegaan. Een ander gedeelte van het plan is door Ged. Staten wel goedgekeurd, maar daar mede nam het Ministerie van Oorlog geen genoegen. Een en ander werd weer doorkruisd door geheel nieuwe gezichts punten bij het Ministerie van Oorlog. Door een reorganisatie op het Ministerie van Oorlog is een samenbundeling tot stand gekomen van alle autoriteiten, die met deze aangelegenheid hebben te maken. In een bespreking van de vraag wat voor het vlieg veld wenselijk en nodig werd geacht, is een nieuw plan ter tafel gekomen, waarna het gemeentebestuur is uitge nodigd tot een bespreking in overleg met een stedebouw- kundige van het Ministerie van Oorlog. Vele moeilijkheden zijn voortgesproten uit het feit, dat het Ministerie van Oorlog en het gemeentebestuur een verschillende taal

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 280