7. wil men een stukje grond hebben aan de kant van de Hertenlaan. Een paar particuliere terreinen zijn nog geen eigendom van het Ministerie van Oorlog en zo lang dit niet het geval is, moet er voor worden gezorgd, dat de eigenaren gebruik kunnen maken van die weg. Het Ministerie van Oorlog heeft gevraagd, of het deze gronden, hangende de grondoverdrachtreeds in gebruik zou kunnen nemen. Spreker gelooft niet, dat daar bezwaar tegen is, te meer niet nu het Ministerie van Oorlog heeft medegedeeld, dat het bereid is de gronden ten zuiden van het vliegveld, gelegen tussen het vlieg veld en de Montgomeryweg, waar de boulevard zou worden aangelegd, aan de gemeente over te dragen. Deze gronden zijn van de stichting Beheer Landbouwenden overgegaan naar het Ministerie van Oorlog. De gemeente heeft zich altijd op het stand punt gesteld gronden niet te willen verkopen, doch alleen te ruilen. Zij heeft gronden nodig, bij voorbeeld voor de verbindingsweg en die tussen het vliegveld en de spoor lijn. De verbinding Den Dolder-Amersfoort is namelijk door het vliegveld verbroken. De gemeente heeft het Ministerie van Oorlog een strook grond gevraagd ten zuiden van die spoorlijn om er een fietspad aan te leggen. In beginsel heeft het Ministerie daartoe zijn medewerking toegezegd. Taxatie van de gronden zou allerlei moeilijkheden opleveren. Het Ministerie van Oorlog heeft zich op het standpunt gesteld, dat de grond waardeloos is en dat slechts een minimale vergoeding behoeft te worden betaald, omdat het geen bouwgrond is. Wanneer de gemeente aanvoert, dat er vroeger huizen hebben gestaan, wordt zij naar Oorlogs schade verwezen. Het is beter niet over de waarde van de grond te praten, maar grond tegen grond te ruilen. De gemeente heeft de gronden nodig voor de ontwikkeling van de gemeente en niet om er geld mede te verdienen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 286