9. zij onmiddellijk voor bebouwing in aanmerking komen, ter wijl de gronden, welke de gemeente terugkrijgt, waardeloos zijn. De VOORZITTER wijst er op, dat de gemeente gronden terugkrijgt, die voor haar zeer belangrijk zijn, namelijk gronden tussen de Montgomery- en de Postweg. De gemeente was indertijd bezig die gronden te kopen, doch zij werden voor een heel hoge prijs door de Stichting Beheer Landbouw gronden voor een heel hoge prijs voor de neus van de ge meente weggekocht. Daardoor heeft de gemeente de weg nooit kunnen aanleggen. De heer CLEMENS vraagt, waar de Montgomeryweg wordt afgesloten. Er schijnt naar zijn mening ergens een lek te zijn, want in Soesterberg wordt over deze afsluiting geregeld gesproken. De VOORZITTER deelt mede, dat de Montgomeryweg ongeveer bij de bocht zal worden afgesloten. De heer BURGWAL zegt zich met deze ruilhandel in het geheel niet te kunnen verenigen, omdat dit alles slechts dient ter voorbereiding van een wereldoorlog. Hij veronderstelt, dat alles in openbare zitting zal worden behandeld en zal dat tijdstip afwachten. De VOORZITTER bevestigt, dat een en ander in open bare vergadering zal worden behandeld. Het is echter van belang, dat de Raad weet, in welke richting de ont wikkeling gaat. B. en W. worden telkenmale voor inciden tele beslissingen geplaatst - het centrale bouwbureau vraagt bij voorbeeld, of alvast een startbaan kan worden aangelegd - en het zou bezwaarlijk zijn, indien enige malen per maand de Raad bijeengeroepen zou moeten worden. Het komt allemaal in openbare zitting, maar het is beter het complex in zijn geheel te behandelen dan onderdeel voor onderdeel. Hierna sluit spreker de besloten vergadering.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 290