3. maar naar het oordeel van insiders heeft deze figuur de meeste kans van slagen. Spreker wijst op de Rijksstraatweg, die op bepaalde gedeelten Van Weedestraat en Steenhoffstraat heet en die van het oude dorp Soest loopt tot de Nieuwe»5Hoek. Het plan bevat voor een groot deel een regeling van reeds aanwezige bebouwing en komt neer op het conso lideren van de bestaande toestand, waarbij echter op verschillende punten correcties zijn toegepast, bij voor beeld rooilijn-correcties. Tussen de Burgemeester Grothestraat en de Juliana- laan ligt een groot open binnenterrein, dat niet ten eeu- ^wigen dage open kan blijven liggen. Spreker verwacht niet, dat het binnen afzienbare tijd ontsloten zal kun nen worden, want het is vrij dicht omsloten door een bebouwing, waar men niet gemakkelijk overheen kan komen. Maar er is een bescheiden stratenplan geprojecteerd met enige nieuwe bebouwingen, teneinde een richtlijn te hebben, wanneer men dit open terrein aansnijdt. Er is geen materieel, maar wel een formeel ver schil met de regeling voor de bebouwde kom. Daarbij zijn, onder de indruk van de moeilijkheden, die in het verle den gespeeld hebben, zeer nauwkeurig, voor 95 de grenzen voor de bebouwde kom aangehouden, hetgeen langs de Lange Brinkweg grote moeilijkheden geeft, omdat er boerderijen aan de kant van de weg liggen, maar een ge- t deelte van de achterterreinen tot het Kerkpad ty/reik&a. Bij de noodzakelijkheid om de achtergedeelten in de rege ling op te nemen, deed zich deze bijzondere figuur voor, dat aan de achterste gedeelten van de percelen een be stemming moest worden gegeven, terwijl het voorste ge deelte er buiten ar buiton valt. Bij het maken van het uitbreidingsplan zijn die percelen er geheel uitgelicht. Zij krijgen een bestemming zodra het uitbreidingsplan langs de Lange Brinkweg aan de orde komt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 296