4. De wethouder VAN ZADELHOF? deelt mede, dat de Commissie voor Uitbreidingsplannen te Utrecht het plan reeds heeft aanvaard. Mevrouw POLET-Musier vraagt, of de achterterreinen van de percelen aan de Lange Brinkweg aan de zijde van het Kerkpad bebouwd mogen worden, welke vraag door de heer VAN EI/EBDEN ontkennend wordt beantwoord. De heer VAN WELY vraagt, of het uitbreidingsplan voor de bebouwde kom, wanneer het is goedgekeurd, nu inderdaad in de toekomst zal worden uitgevoerd, zoals het hier is aangegeven. Spreker zegt verder te willen informeren, of de Stadhouderslaan, die hier voor een gedeelte ook op staat De heer VAN EMBDEN: Neen, die valt er geheel buiten maar er is wel een doorbraak geprojecteerd bij de verbin ding tussen de Van Weedestraat en de kop van de Stadhou derslaan. De heer VAN WELY: Het wordt een kruispunt. De heer VAN EMBDEN: Inderdaad. De heer VAN WELY meent, dat bij doortrekking van de bestaande laan verschillende huizen afgebroken zul len moeten worden. De heer VAN EMBDEN bevestigt dat het afbreken van een dubbel huis dan noodzakelijk is, maar wijst er op, dat dit huis niet in dit uitbreidingsplan valt. De heer VAN WELY zegt, dat men bij de uitvoering van dit plan toch niet aan onteigening zal ontkomen en dat de bewoners het gemeentebestuur slecht gezind zullen zijn, indien zij de mededeling krijgen, dat hun huis wordt afgebroken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 298