Geheime vergadering van de Baad der gemeente Soest gehou den op 10 Mei 1948. Voorzitter; W.G.van Zadelhof wnd. Secretaris; J.G.-i.Batenburg. Aanwezig alle raadsleden. Be aanwezigen hebben getekend op de presentielijst van de openbare vergadering van heden. e- Be VOORZITTER doet het voorstel te besluiten de geheimhou- ding op te leggen. Be vergadering besluit de geheimhouding op te leggen. Be VOORZITTER geeft enige toelichting omtrent het houoen en dezer geheimhouding met oe mededeling, dat het gaat over de vei-^an t ling van de onroerende goederen uit het faillissement van Pas, j,l gelegen bij de -uazarusberg en aan de Soe sterengweg. e-;e Be raaa heeft op 6 November 1946 reeds besloten tot aankoop_neg van twee terreinen aan de Lazarusberg voor stichting van een sportpark eigenaar in faillissement Pas en een terrein van J. Floor, voorts een perceel faillissement Pas gelegen acuter de firma Gebr.Swager en tenslotte het hoekterrein aan de Soestereng an- weg-Prins Bernhardlaan. s Be veiling heeft nog niet plaats gehad en Burgemeester en Wethouders zijn reecs een jaar bezig te onderhandelen over onder handse aankoop. Bij onderhandse aankoop moet de maximum prijs be- - taald worden en de toestemming van ce hypotheekhouder worden verkregen. Aanvankelijk was de Incassobank hypotheekhoudster en i is door haar na de verkoop van het Kasteeltje ce pachtovereen komst van de groncpercelen betwist. Bit laatste is mislukt, d- waarna de hypothee^ is overgedragen aan een zekere van Toorn te Amsterdam. Met deze is onderhandeld, totdat j.1. Zaterdag een briefje kwam, dat de Voorzitter voorleest en inhoudt, dat alle percelen tegen oe maximum prijs zullen moeten worden gekocht, "a komende op ƒ.53.868,=. Bit voorstel was niet te aanvaarden en daarmede zaten Burgemeester en Wethouders met grote moeilijkheden" en wilden de Haad niet adviseren op het aanbod van van Toorn in te gaan. Be Voorzitter vervolgt met er op te wijzen, dat op het veilingsbiljet vermeldt staat, dat een der percelen aan de La- id zarusberg afzonderlijk wordt geveild en daarna in combinatie met a het perceel aan de Prins Bernhardlaan. Bit laatste perceel heeft a de Baad op voorstel van Burgemeester en Wethouders op 1,= per - m2 gesteld, terwijl de maximum prijs ƒ.1,50 is. Vandaar dat Burge- a- meester en Wethouders aan de Provinciale Griffie poolshoogte A- hebben genomen omtrent de mogelijkheid het crediet voor het per ceel Prins Bernhardlaan met 5.000,= te verhogen. Spreker ge- Je looft dat het geen strop voor de gemeente zal zijn, want wanneer gemeente het in de toekomst de uitvoering van het uitbrei- perceel in het figerend uit leest emc iemand het perceel koopt, zal de toch moeten kopen in verband met dingsplan, doch ook om recen het breidingsplan als bouwterrein is In eerste instantie vragen Burgemeester en Wethouders het crediet voor perceel Prins Bernhardlaan met 5.000,= te willen verhogen. Be heer SCHAAFSMA zegt, dat wanneer de Raad ,Tjaw zegt de zaak voor elkaar is, doch spreker vraa&t zich af of een particu lier de maximum prijs zal bieden. Be VOORZITTER zegt, dat dit altijd een onzekere factor blijft Be heer OOMS vraagt naar het perceel eigenaar J.Ploor, dat voor ƒ.1,25 per m2 kon worden verkocht aan oe Van Arkelstichting Be VOORZITTER zegt, dat deze stichting na overleg met Bur- y- 3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 2