6. viseerd liever de bebouwde-komregeling aan te houden, zou dat zijn gebeurd, maar men had dan veel meer papier moeten vuil maken om hetzelfde resultaat te bereiken. De heer A. P. HILHORST vraagt waar de benedengrens van het uitbreidingsplan loopt. De heer VAR EMBDER geeft als grens aan de Spoorïaan, de Rembrandtlaan en de Lindenlaan en deelt verder mede, dat het plan aansluit bij het plan Dammers. Er moet voor gezorgd worden, dat iets niet in twee plannen terecht komt en dat er tussen de plannen geen hiaat blijft. Een grens is dus technisch noodzakelijk. Wanneer is gebleken, dat geen der leden over het Uitbreidingsplan Rijksweg nog inlichtingen wenst te vra gen, stelt spreker aan de orde: II. Het Plan in hoofdzaak. (Voor het gedeelte van Soest benoorden de spoorlijn Amersfoort - Utrecht). In de loop van de behandeling, zo zegt spreker, zijn hier en daar kleine wijzigingen nodig gebleken om de zaak aan te passen aan de ontwikkeling van het leven. Als een uitbreidingsplan eenmaal op papier staat, heeft het een zekere onveranderbaarheid, maar de werkelijkheid verandert wel. Daarom is het nodig een uitbreidingsplan voortdurend te herzien, teneinde tegemoet te komen aan wensen en be hoeften, die men te voren niet helemaal heeft kunnen voor zien. Het grijze vlekje bp het plan is het plan Dammers aangezien het in onderdelen moest worden uitgewerkt. De Raad heeft een model ervan gezien, dat door Gemeentewer ken is vervaardigd. Om aan de wens van de heer Beckeringh tot het bouwen van twee landhuizen tegemoet te komen, waartegen geen bezwaar bestond, heeft een kleine herziening plaatsgevon den.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 302