8. zaken, waarvoor een bouwvergunning nodig is. De heer KRUIJFP merkt op, dat de gemeente hiermede dus met goed fatsoen van het drama van „Zomers Buiten" af is. De heer VAN EMBDEN stelt nu, wanneer omtrent het voorgaande plan geen vragen meer naar voren komen, aan de orde: III. Het Uitbreidingsplan „Lazarusberg" (het plan Dammers), omvattende het gedeelte achter de Lazarusberg en het terrein van notaris Dammers. Van dit plan wordt de maquette vertoond. De heer VAN EMBDEN deelt mede, dat de gedachte om op de noord-helling van de Engh een centraal stuk uitbrei dingsplan te projecteren is gehandhaafd. Er is reeds veel woningbouw in dit gebied tot stand gekomen en dan is het verbazend moeilijk er een zodanig plan overheen te leggen, dat het achteraf lijkt, alsof het allemaal zo bedoeld is geweest. Uit deze moeilijkheid is de bijzondere gedaante te verklaren, welke de groenstrook, die in Soest zeker nodig is om de bewoning aantrekkelijk te houden, ten slot te heeft aangenomen. Voorts moest er naar gestreefd worden het verband van doorlopende straten en wegen zoveel mogelijk te ver sterken. Want het uitbreidingsplan van Soest dateert uit een periode, waarin men meende, dat het aantrekkelijk was om wegen zo min mogelijk te laten doorlopen. Dit is een mode-opvatting geweest, waarover zwaarwichtige beschouwin gen zijn verschenen. Het gevolg is geweest, dat men in Soest, Baarn, Bloemendaal en andere buitengemeenten wegen vindt, waarop een oningewijde verdwaalt. In de buitenwijken van Hilversum bij voorbeeld is dit in hoge mate het geval. Het was dus wenselijk in Soest enkele hoofdlijnen door te

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 306