9. trekken. Van de Burgemeester Grothestraat loopt een groen element tegen de helling op. Het komt uit op een ander groen element, dat in open verbinding is gedacht met de Engh. De recreatieve ruimte dringt aldus zo diep moge lijk door in de bebouwde kom. Langs de groene ruimte is een open bebouwing ont worpen, waarbij gedacht is aan het verwezenlijken van een bijzondere woonvorm. In Zeist heeft men buitengewoon aar dige landhuizen ontworpen, die in tweeën worden bewoond en waarbij de woningen niet naast, doch boven elkander lig gen. Spreker wil deze bouwwijze niet propageren, maar wan neer iemand daarmede een proef zou willen nemen, bestaat daartoe aan dit aantrekkelijke groen de gelegenheid. Ver der is hier plaats voor een openbaar gebouw, bij voorbeeld een kerk. Voorts is hier strokenbouw ontworpen, waarbij de huizen met smalle straatjes niet in een blok met de achterzijde naar elkander toe liggen, maar alle# in de zelfde richting zijn gebouwd. Deze strokenbouw heeft vier voordelen: 1. Er kan een aantrekkelijk effect worden bereikt; 2. Het terrein kan soms gunstiger worden benut; 3. De huizen kunnen alle op dezelfde gunstige wijze worden georiënteerd op de zonnestand; 4. Er kan een aangename afwisseling in de totale mas sa van bebouwing worden verkregen. Op de Lazarusberg is in hoofdzaak gestreefd naar een goede omzoming van de terreinen, die voor de Lazarusberg liggen naar de Engh toe, die een prachtig uitzicht van dit bijzonder aantrekkelijke punt biedt. In verband hier mede is strokenbouw geprojecteerd. De Schrikslaan is doorgetrokken, zodat er een iets overzichtelijker en vaster wegverloop ontstaat. De terreinen van het gesticht Van Arkel zijn voor gestichtsbebouwing bestemd en verder is gedacht aan het bestemmen van deze grond voor sportdoel- fcfl/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 308