9. liggen terreinen en langs de achterkant van die terreinen loopt een achterpad, dat de erven aan de achterzijde verbindt. Dit is de normale figuur zoals men ze zou kunnen zien, wanneer het Kerkpad niet was bebouwd. In dat geval zou spreker hebben voorge steld bebouwing toe te passen langs de Brinkweg en de rijksweg en het Kerkpad te beschouwen als een pad langs de achterzijde van de erven. Voor zover dit nog mogelijk is, stelt spreker voor deze gedachtengang te volgen. Voor wat betreft het terrein tussen het Kerkpad en de rijksweg is alleen een bebouwing geprojecteerd langs de grote straatweg en niet meer daarachter. Tengevolge van de merkwaardige loop van de grens van de bebouwde kom, zijn er terreinen die bij een bebouwing behoren, welke buiten de regeling valt. Deze terreinen zijn voorlopig blauw gekleurd. Het is sprekers voornemen deze terreinen te laten vallen onder de regeling in het uitbreidingsplan voor de Brinkweg. De zig-zaglijntjes in de bebouwing geven de plaat sen aan voor winkels, café's, garages en dergelijke. Men vindt ze over het algemeen langs de grote weg van de bioscoop aaneengesloten tot aan het station. Dan volgt een kleine onderbreking. Het winkelblok hier schuin tegenover is gehandhaafd. Daarna wordt de rij hervat tot even voorbij de school, terwijl zij op de hoek van de dwarsstraat even wordt herhaald.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 30