12. sen worden gemaakt. De heer VAN EMBDEN zegt, dat strokenbouw in laag bouw te Alkmaar (de „Berkenhof") een uitmuntend resul taat heeft opgeleverd. De strook moet in één keer worden gebouwd, omdat er anders een chaos ontstaat. Het maken van een gemeenschappelijke tuin kan in het uitbreidings plan niet worden voorgeschreven, maar spreker hoopt, dat een woningbouwvereniging of een exploitant, die deze be bouwing ter hand neemt7 in overleg met het gemeentebestuur een proef zal nemen met een gemeenschappelijke tuin. Dit is op de „Berkenhof" te Alkmaar gebeurd met een buiten gewoon goed resultaat. Spreker wil deze bebouwing hier toepassen, omdat daar door bij schuine plaatsing veel meer mensen van het openba re gebied kunnen genieten, terwijl anders de voorste rij het uitzicht aan alle andere ontneemt. De heer KRULJFF "vreest, dat wanneer daar ter plaatse het reeds lang geprojecteerde sportterrein wordt gemaakt, het uitzicht niet zeer mooi zal zijn. De heer VAN EMBDEN is van oordeel, dat het agrarisch gebruik van de grond zo lang mogelijk moet worden gehand haafd. Indien er echter bezwaren van de bebouwing worden ondervonden, moet het mogelijk zijn de openheid te handha ven zonder economisch vast te lopen. Daarom is de moge lijkheid opengelaten de terreinen voor sportbeoefening te gebruiken. De mening, dat dit geen aardig gezicht zou opleveren, kan spreker niet onderschrijven. Indien er riet matten komen met bergplaatsen voor fietsen en een loeiende menigte, is het iets anders, maar dat behoeft allemaal niet. Mevrouw POLET-Musier merkt op, dat het hier midden standsbebouwing betreft en vraagt, of de uitbreiding van Soest wel in de eerste plaats middenstandswoningen zal

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 314