15. rooilijn: één voor de kantoren en een meer achteruit gele gen rooilijn voor de bedrijfsgebouwen. Wanneer iemand een plan indient uitsluitend voor een bedrijfsgebouw, dan moet hij achter de achterste rooilijn blijven. Wanneer iemand pas later een kantoor gaat bouwen, komt hij tot de ontdekking, dat hij met het kantoorgedeelte meer naar voren had gekund, indien hij het dadelijk had gemaakt. Dat is een samenloop van ongelukkige omstandigheden. In antwoord op een desbetreffende vraag van mevrouw Van der Swan, deelt spreker mede, dat er in dit plan geen winkels zijn. Indien er geen verdere vragen worden gesteld, gaat spreker over tot het bespreken van: IV. Het Uitbreidingsplan in Hoofdzaak voor Soest,4-£u44. De heer OOMS vraagt, hoe de bevolkingstoename volgens dit plan is gedacht. De VOORZITTER merkt op, dat deze vraag betrekking heeft op het uitbreidingsplan voor geheel Soest, maar niet op dit partiële plan. De heer OOMS zegt, dat misschien toch kan worden mede gedeeld, welke bevolkingsvermeerdering dit plan kan opvan gen. De heer VAN EMBDEN deelt mede, dat in het gehele plan maximaal 371 nieuwe woningen zitten. Hierbij is er op gere id kend, dat ieder zich met e-©**/minimale inhoud van een woning tevredenstelt. In de practijk zullen er dus tussen de 320 en 350 woningen komen voor ongeveer 1.500 personen. De VOORZITTER herinnert er aan, dat het voor Soester- berg destijds vastgestelde uitbreidingsplan in hoofdzaak door Gedeputeerde Staten voor een gedeelte wel en voor een gedeelte niet is goedgekeurd. Voor wat het niet goed- 4*> h t y cCt_ \f C fqXy-n/ Vt 0/ - Gt-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 320