17. leg tussen de stedebouwkundige van het Ministerie en de heer Van Embden is dit nieuwe plan tot stand gekomen. De heer VAN EMBDEN deelt mede, dat er volledige over eenstemming is bereikt. De stedebouwkundige van het De partement van Oorlog heeft in zijn kring gepolst in hoe verre men zich hiermede kon verenigen en het College van Burgemeester en Wethouders is eveneens volledig op de hoog te gehouden van hetgeen er gaande was. Het plan in hoofdzaak voor Soesterberg bracht ver schillende moeilijkheden mede. Het vliegveld aan de Mont gomeryweg is tot vliegbasis verheven. Bij oefening met straal jagers mag niemand over de Montgomeryweg heen. Binnenkort zullen er alleen straaljagers zijn. Bovendien wordt er met tanks gemanoeuvreerd, die een niet te beschrijven ravage aanrichten. Bij het Ministerie van Oorlog is men echter gevoelig voor de overwegingen van de gemeente. Er zullen strikte parcoursen worden aangegeven voor de tanks, waar door het kwaad wordt gelocaliseerd. Op een vliegveld moe ten allerlei min of meer ongelijke bouwsels verschijnen. Een gemeentebestuur kan moeilijk vergen, dat men een vliegveld zonder hangars zou bouwen. De Montgomeryweg dreigt voor het verkeer geheel on bruikbaar te worden. Als er met straaljagers wordt geoefend, is de weg onbegaanbaar. Een andere verbinding tussen Soest, Soesterberg en de Rijksstraatweg is er niet. Het gedeelte van de Montgomeryweg tussen Soesterberg en de Soester Hoog te wordt op den duur onbetrouwbaar als verkeersverbinding, daar men nooit weet of men er al dan niet gebruik van kan maken. Op de voorhangende kaart is de gevonden radicale oplossing van de moeilijkheden met een stippellijn aange geven; zij zal bestaan in een verlegging van de Montgomery weg. De nieuwe weg is met zeer veel zorg uitgezet, ook landschappelijk. Het is zeer verheugend, dat de figuur aan het Departement van Oorlog, waarmede deze zaken besproken

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 324