19. De "bestaande Montgomeryweg "blijft in takt tot het punt, waartoe het vliegveld wordt opgeschoven en er wordt een randweg gevormd. Op die manier zal de ongeremde ontwikke ling van het vliegveld Soesterberg enigermate aan banden worden gelegd, althans in een bepaalde richting worden geleid. Op het voor militair oefenterrein bestemde gebied is een inrichting voor de waterleiding. Alleen onderge schikte bouwseltjes zijn er toegestaan. Het wegenstramien is nog niet compleet, want van militaire zijde bestond ook grote behoefte aan een wegverbinding los van de grote straat weg Amersfoort - Utrecht en wel met het oog op het zware verkeer. Achter de kazerne zal men wegen trekken en daarbij aansluitend is op het uitbreidingsplan een weg geprojec teerd, die op de grens van Soest en Zeist op bijzonder fraaie wijze aansluiting geeft op de verlegde Montgomery weg. Deze weg geeft aansluiting op de Slotlaan uit Zeist. Er ontstaat dus een doorgaande wegenverbinding van het hart van Zeist over de Slotlaan, die verharding zal krij gen en die zal aansluiten, kruisende de Rijksstraatweg, op Soestduinen en Soest. Vervolgens is een weg opgenomen, die verbinding geeft met de Leusderweg. De terreinen ten noordenvan het kamp van Zeist en die achter de Dumoulinkazerne hebben de bestemming „mili tair oefenterrein" gekregen. Er worden ook schietbanen toegestaan, die er echter reeds zijn, zodat het is het vast leggen van een bestaande toestand. Over de nieuwe kruising met de Rijksweg heeft een voor lopig overleg plaatsgehad met de Rijkswaterstaat, waarbij met ernst is gesproken over een vrije kruising, hetzij door dat men er overheen of er onderdoor kan gaan, hetgeen hier geen luxe is. Vergist spreker zich niet, dan zal het Departement van Oorlog deze weg op zijn kosten aanleggen. De verlegging komt tot stand tengevolge van militaire noodzaak; dus is

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 328