20. billijk, dat van die kant de kosten worden gedragen. De heer KRUUFE vraagt hoe breed de groenstrook langs de nieuwe weg zal zijn en wijst verder op het enorm drukke verkeer van het centraal magazijn naar het vliegveld, dat vaak voor de overweg moet wachten. Spreker vraagt, of het niet mogelijk is, waar het centraal magazijn aan de andere kant van de spoorlijn ligt, daar een verbindingsweg te maken. De heer VAN EMBDEN zegt, dat in het laatste is voor zien, aangezien het centraal magazijn van de Palzerweg ge bruik kan maken, die over de spoorlijn heengaat en deelt voorts mede, dat de bedoelde groenstrook 100 meter breed zal zijn. De heer VAN WELY zegt, dat dezelfde moeilijkheid zich voordoet bij het kruispunt Amersfoortse Straatweg en de nieuw aan te leggen weg. Als de Stadhouderslaan wordt door getrokken, zal het verkeer daar even druk worden. De heer VAN EMBDEN wijst op het grote bezwaar om mid denin de bebouwde kom een vrije kruising te maken. De Rijks weg rechtstreeks langs Baarn naar Amersfoort is al een heel eind gereed. Het doorgaande verkeer zal voor een be langrijk gedeelte dit voor doorgaand verkeer bijzonder on geschikte tracé verlaten. Het wordt bovendien verder ont last als de doorbraak aan de Vondellaan tot stand komt, waardoor een rechtstreekse verbinding van de Birl/straat door Soest-Zuid aansluiting geeft op de betonweg. Daar door wordt de door de heer Van Wely bedoelde weg niet on belangrijk ontlast. Een voordeel van de verlegging is, dat het nu gemakkelijker is te verwezenlijken dan bij de be staande Montgomeryweg. De heer KRUIJFF zegt, dat met dit nieuwe plan voor de weg het uitbreidingsplan Soest-Zuid in een geheel nieuw

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 330