21. stadium komt. Dit biedt z.i. geheel nieuwe mogelijkheden, omdat het stuk, dat niet meer bebouwd mag worden langs de Rijksweg misschien min of meer een centraal punt zal kunnen worden. De heer VAN EMBDEN zegt, dat de mogelijkheden niet zo groot zijn als men aanvankelijk zou menen, omdat het gedeel te ten westen van de Rijksweg onder de invloed ligt van de belemmeringen, die de luchtvaart opwerpt. De heer KRUIJFF vraagt, of op het punt, waar de nieuwe weg de Rijksweg kruist^ niet iets van Defensie is los te peu teren. De heer VAN EMBDEN wijst er op, dat ook daar allerlei militaire inrichtingen komen, waarvoor zelfs de achterter reinen van bepaalde percelen gevraagd zullen worden. Wel wordt het mogelijk de strook achter de vlieg-medische dienst in de bebouwing te betrekken. De vraag van mevrouw Polet,of ook de tweede weg door Oorlog zal worden betaald, wordt door spreker ontkennend beantwoord. Hieromtrent zou overleg moeten worden gepleegd. Als stedebouwkundige moet spreker zich echter buiten de vraag houden, wie de kosten van een weg zal dragen. De wethouder VAN ZADELHOPP zou de bestaande Montgome- ryweg pas van het plan willen schrappen, indien van het Departement van Oorlog zwart op wit een toezegging is ver kregen. De heer VAN EMBDEN acht dit verstandig, doch wijst er op, dat het plan pas in ontwerp gereed is. De wethouder VAN ZADELHOFF: Maar als de Raad ermede accoord gaat, kunnen wij de tekeningen opsturen naar de Provinciale Commissie en wordt het daarna ter visie gelegd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 332