22. De heer VAN EMBDEN zegt, dat de weg er Donderdag nog op stond. Hij geeft in overweging vóór de stukken naar Utrecht worden gezonden, aan het Departement van Oorlog de formele toezegging te vragen, dat het de aanleg van de weg voor zijn rekening neemt. De SECRETARIS voelt het meest voor een vertrouwelijk schcjven aan de Minister, dat de Raad wil medewerken, mits.. enz Voorts mist spreker de 12 meter weg van de Kinahu. De heer VAN EMBDEN zegt, dat die weg er niet op hoeft. Het uitbreidingsplan heeft betekenis voor nieuw aan te leggen wegen en voor bebouwingsbestemmingen, maar niet voor zover het onbebouwde fietspaden betreft. Mevrouw VAN DER SWAN-de Kiewit acht het toch wel goed het pad er op te zetten, omdat het is verdwenen. De heer VAN EMBDEN zegt, dat het pad natuurlijk voor komt de legger van de wegen, maar dat het met het oog op de levendigheid en het spreken van de kaart zekere aan trekkelijkheid heeft de weg er op te zetten. Indien Gemeen tewerken hem de wegen opgeeft, die er zijn, zal hij ze er gaarne opzetten. De VOORZITTER vraagt, of de Raad zich in grote hoofd zaken met dit plan kan verenigen. Wanneer geen van de leden bezwaar maakt, zegt spreker, dat Burgemeester en Wethouders de zaken dus verder kunnen behandelen met het Departement van Oorlog en de commissie te Utrecht. Spreker dankt vervolgens de heer Van Embden zeer har telijk voor de genomen moeite. De leden van de Raad, zo ver volgt hij, hebben het ongetwijfeld zeer op prijs gesteld van U, op de smakelijke manier, waarop U dit weet te doen, te horen,hoe en waarom het plan veranderd is moeten worden. Ik dank U nogmaals zeer voor Uw uiteenzettingen, die voor

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 334