23. ons allen zeer verhelderend hebben gewerkt. (De heer Van Embden, zijn medewerker en de aanwe zige ambtenaren verlaten daarop de vergadering). De VOORZITTER deelt mede, dat op 16 November 1951 wederom een raadsvergadering zal worden gehouden. Spreker wijst vervolgens er op, dat het voor de ge meente op het ogenblik onmogelijk is te bouwen, niet wegens gebrek aan bouwvolume, maar doordat het niet mogelijk is tegen de door de Regering vastgestelde rente geld te lenen. Toen indertijd de Tempofabriek van Kochhem belangrijk werd uitgebreid, was van te voren van het Ministerie van Wederopbouw de toezegging verkregen, dat het bouwvolume van de gemeente Soest ten behoeve van dit bedrijf iets zou v/orden verhoogd. Dit extra bouwvolume is tot nu toe niet verkregen, omdat er wegens gebrek aan kapitaal geen behoef te aan was. Spreker heeft zich met de directie van genoemd bedrijf in verbinding gesteld, waarna de volgende oplossing is verkregen. Door de medewerking van het bedrijf zal het de gemeente mogelijk zijn een lening van f 100.000,- tegen 4 1° te sluiten, een lening waarvoor zij dus goedkeuring zal verkrijgen. Voor het kapitaal van f 100.000,- - het bedrag staat nog niet geheel vast - zullen 8 tot 12 wonin gen kunnen worden gebouwd voor werknemers van genoemd be drijf. Burgemeester en Wethouders hebben deze oplossing toegejuicht, omdat iedere woning, die tot stand kan komen, h.i. moet worden gebouwd. Maar gaarne zal spreker verne men, hoe de Raad hiertegenover staat. Mevrouw POLET-Musler zegt er niets voor te voelen, dat de gemeente het risico voor deze woningen aanvaardt, wanneer zij voor niet-inwoners van Soest worden bestemd, zoals indertijd ook woningen aan niet-inwoners van Soest zijn gegeven, die op de Arco werken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 336