24. De VOORZITTER zegt, dat van de woningen aan de Schaep- manstraat, waarop mevrouw Polet doelt, wel een gedeelte ten gunste van de woningtoestand in Soest is gekomen. Maar ook al zou dit hier niet het geval zijn - spreker rekent er niet op -, in ieder geval worden een tiental mensen geholpen, wier woningen ten bate van andere gezinnen, al dan niet uit Soest, beschikbaar zullen komen. Indien in woners van Soest ermede worden geholpen, is het medegeno men, maar dit mag naar sprekers oordeel niet als voorwaarde worden gesteld. Het risico voor de gemeente acht hij niet zeer groot en het is ook een taak van de gemeente de in dustrie te steunen. De gemeente kan deze ton voor woning bouw a 4 lenen, doordat er een offer van het bedrijf te genover staat. De heer KRULIFF acht het offer voor het bedrijf niet zeer groot, aangezien het nu reiskosten voor het personeel zal moeten betalen. Mevrouw POLET-Musier meent, dat er bij de Arco niet uitgehaald is, wat erin heeft gezeten. De wethouder VAN ZADELHOFP zegt, dat het Huisvestings bureau te laat heeft geweten, wat er aan de hand was, door dat de afdeling op het gemeentehuis, die het bouwvolume onder haar beheer heeft, met dit bureau te weinig contact heeft gehouden. Misschien was er één woning te Amsterdam meer uit te peuren geweest. De VOORZITTER zegt, dat de Arco ook nog al laat de lijst van gegadigden heeft ingediend. Aan het personeel was niet gezegd, dat er woningruil moest plaatsvinden, hetgeen ook moeilijkheden heeft veroorzaakt. Bovendien waren er woningen bij, die een Soestenaar niet zou hebben willen betrekken. Thans is er echter meer tijd, zodat kan worden nagegaan wat hieruit gehaald kan worden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 338