25. Mevrouw POLET-Musier zegt bevredigd te zijn, indien de Voorzitter toezegt, dat er meer moeite zal worden ge daan dan bij de Arco. Zij geeft voorts het denkbeeld in over weging enkele huizen als duplexwoning te bouwen, zodat e'en woning ter beschikking van Tempo en een ter beschik king van de gemeente kan worden gesteld. De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat de wonin gen zullen komen tussen de Kampweg en de Generaal Winkel manstraat, waar de grond voor één-manshuizen te duur is. Daarom zullen er beneden- en bovenhuizen komen. De inhoud van 270 m^ is bovendien voor een duplexwoning zeer gering. Onder een boven- en benedenwoning kan f 2.000,- grond zit ten, onder een duplexwoning slechts f 1.100,- a f 1.200,-. Mevrouw POLET-Musier zegt, dat men in Amsterdam van étagewoningen wel duplexwoningen maakt. De VOORZITTER zegt, dat er in de woningen geen varia tie kan worden gebracht, omdat zij, teneinde de bouwkosten te drukken, zo uniform mogelijk moeten worden gebouwd. De wethouder VAN ZADELHOFF wijst er nog op, dat deze woningen in het centrum van Soesterberg ook wat forser moeten zijn dan één-gezinswoningen. De VOORZITTER stelt vast, dat de Raad in beginsel accoord gaat met het door hem toegelichte plan. Vervolgens komt het denkbeeld ter sprake het lenen van een millioen voor woningbouw tegen 4 i° mogelijk te ma ken door honderd mensen te zoeken, die bereid zouden zijn als compensatie voor de lagere rente een bedrag van f 700,- a fonds perdu te storten onder de toezegging, dat zij voor een der voor het te lenen kapitaal te bouwen woningen in aanmerking komen. De administratie zou moeten worden gevoerd door iemand,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 340