26. die te goeder naam en faam bekend staat, aangezien de ge meente zich hiermede niet kan occuperen. Er zou contact moeten worden gezocht met arbeiders- en middenstandskrin gen om de zaak ter hand te nemen. Voor een middenstands woning zou het bedrag van f 700,- iets moeten worden ver hoogd. Indien iemand binnen twee jaar genoodzaakt zou zijn de woning wegens sterfgeval of overplaatsing te verlaten, zou hij het recht moeten hebben de woning over te dragen aan een bij het Huisvestingsbureau ingeschreven woningzoeken de, die hem een gedeelte van het bedrag van f 700,- zou kunnen vergoeden. Tegen het denkbeeld worden verschillende bezwaren ingebracht: Het bouwvolume gaat heen aan mensen, die f 700,- op tafel kunnen leggen en anderen komen niet voor een woning in aanmerking. Alleen tegen een „sleutelgeld" van f 700,- kan men een woning krijgen. Het gemeentebestuur verliest ten aanzien van deze woningen de bevoegdheid ze toe te wij zen aan degenen, die er de grootste behoefte^! aan hebben. Aan de andere kant zullen degenen, die langs deze weg niet kunnen worden geholpen, ook niet worden geholpen, indien deze weg niet wordt ingeslagen. En doet men het wel, dan worden althans een aantal gezinnen geholpen, tengevol ge waarvan misschien andere woonruimte vrij zal komen. De opmerking wordt gemaakt, dat men er beter huur-koophuizen van zou kunnen maken. In dat geval zou de wekelijkse huur echter zeer hoog moeten worden. Een van de leden acht het denkbeeld onsociaal en de voorgeslagen weg niet geheel en al oirbaar. Sociaal zou het z.i. zijn, indien bewoners der gemeente f 700,-, of ook kleinere bedragen, ter beschikking zouden stellen en de toewijzing van de woningen aan het gemeentebestuur zouden overlaten. De opmerking wordt gemaakt, dat dit zou neer komen op het houden van een collectewaarbij het vereiste bedrag zeker niet zou worden verkregen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 342