Geheime vergadering van de Raad op Donderdag 16 November 19 51 Voorzitter: Mr.S.P.Baron Bentinck. Secretaris: J.G.A.Batenburg. Tegenwoordig de leden van de Raad wier handtekeningen ge plaatst zijn op de presentielijst der openbare vergadering van heden. Tijdens de openbare zitting gast de Raad in geheime zit ting over ter behandeling van belastingreclames. Mevrouw H.A.E.K.van der SWAN-de Kiewit vestigt de aan dacht op enkele aanslagen Hondenbelasting opgelegd aan enige personen te Soesterberg. Vooreerst stelt mevrouw de vraag of de waarschuwing tot inzending van het aangiftebiljet, wel ke in de Soester Courant is geplaatst, ook in de Zeister Courant is vermeld geweest. Dan wenst spreekster te wijzen op de aanslag opgelegd aan F.P.M.van Deijl. Deze persoon is inva lide en geniet slechts een pensioen van f.21,35 per week. Hij beweert dat zijn papieren, waarop hij aangifte van zijn hond kon doen, zijn zoekgeraakt. Dan beklaagt zich ook de heer P.Rademaker. Deze belas tingplichtige is een zeer betrouwbaar man. Door ziekte van zijn vrouw is hij verhinderd geweest de aangifte van zijn hond in te zenden. Spreekster vraagt voor deze reclamanten op .rond van de feiten vermindering der belasting. De Vethouder van Financiën, de heer van den AREND be vestigt dat de waarschuwing in de Soester Courant heeft ge staan en dat de schuld bezwaarlijk op de gemeente kan 'worden geschoven, ook niet als. de waarschuwing niet in de Zeister Courant is opgenomen geweest, hetgeen spreker niet bekend is. De Inspecteur van de Rijksbelastingen houdt ook geen rekening- met dergelijke motieven. De VOORZITTER geeft de Raad in overweging deze beide gevallen nog eens te onderzoeken. De heer G.KRUEJFF vindt de aanslagen wel buitensporig hoog en zegt overtuigd te zijn, dat de mensen in financiële moeilijkheden komen. Dubbele aanslag is naar zijn oordeel goed, doch hij vindt een 5-voud te erg. De heer A.P.HI1H0RST zegt, dat dit ook geldt voor P.A. Hilhorst aan de Birkstraat en nog een Hilhorst. Deze mensen hebben een bezoek van de controleur afgewacht en daarop ver trouwd. Dit jaar is voor het eerst de nu genomen gang van zaken gevolgd. Spreker vindt een 5-voudige aanslag eveneens zeer erg. De VOORZITTER stelt nu voor de beslissing' op alle re clames aan te houden. Dit voorstel wordt door de vergadering aangenomen, waarna de Raad wederom in openbare zitting over gaat De Secretaris De Voorzitter T.v.d.W :Secr./

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 346