17. met name in de richting van de Eemvallei. Behalve de gasfabriek en het slachthuis is er nog de rij huisjes langs het Kerkpad. Indien het gemeentebestuur het van genoegzaam belang vindt daaronder opruiming te houden, zal spreker het met zijn beste krachten ter zijde staan, want hij acht het een zeer fraai en hoog doel, maar hij heeft het zelf niet durven voor stellen. In het in totaal onbebouwde gebied heeft spreker een huisje met een oranjevlekje aangegeven en hij zou zeggen: Laten wij dat eruit gooien. In het plan-in-hoofdzaak, dat juist is gereed gekomen, is het beginsel vastgelegd om naar het noorden zo min mogelijk te doen en de kom van Soest tot Soestdijk aan de zuidzijde van de Engh uit te breiden en dit beginsel is door de Raad aanvaard. Helaas is er zoveel van de oude aantrekkelijkheid bedorven, dat wat er overblijft niet zo overtuigend meer is. De heer A.P. HHHORST merkt op, dat grondspecu- 1anten, rekening houdende met de voorschriften en de verordeningen, gronden aan het Kerkpad hebben aangekocht en hij vraagt of zij recht op schadevergoe ding zullen kunnen doen gelden, wanneer verder aan het Kerkpad niet mag worden gebouwd. Men wil het uitzicht naar het noorden, de bossen, de duinen en de heide sparen en waar men bouwt wordt natuurschoon bedortven. Maar wat het zwaarst is, moet het zwaarst

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 46