genieester en WetJaouaers niet gekocht heeft en de gemeente de koop heeft opgehouden in afwachting van de veiling. De heer A.P.HILHOEST begrijpt, dat het punt van bespreking een spoedgeval is. het spijt hem, dat ae commissie Grondbedrijf niet vooraf is gehoord. Wij kennen nog niet de consequentie van een sportterrein en het is zelfs de vraag of het tot stand zal komen, Wat de aankoop betreft vreest spreker geen concurrentie wegens de lange duur van het lopende pachtcontract enz. ook voor' de percelen Lazarusberg. Het uitkopen van de pachter zal grotere' bedragen vragen dan de koopprijs. Spreker blijft er bij, dat de ge-^ meente niet bang behoeft te zijn, dat anderen het perceel voor ƒ.1,50 zullen kopen. Burgemeester en Wethouders zien spoken, docfcë' spreker zegt; rustig afwachten. De VOORZITTER antwoordt de heer Hilhorst, met te zeggen, dat de raadscommissie niet eerder dan vlak voor de Raad zou kun- nen worden gehoord en hij het geen bezwaar heeft gevonden ae be sprekingen direct in ce gehele raad te houden. Wat de opmerkin gen omtrent de terreinen aan de Lazarusberg betreft, zegt de Voorzitter, dat hij deze vroeger niet gehoord heeft. De Raad heeft het besluit tot aankoop genomen, het crediet onder goed keuring van Gedeputeerde Staten verleend, zodat daarop nu niet meer moet worden teruggekomen. De heer NOODER zegt omtrent deze zaak slecht voorbereid te zijn en stelt daarom enkele vragen. Spreker vraagt of de hypo theekhouder een ander concern is geworden en wie het faillisse ment heeft aangevraagd, de hypotheekhouder of andere mensen. Als_ het eerste het geval is, dan zullen er stromensen zijn die opja gen, zijn het andere mensen, dan zal ce hypotheekhouder opjagen. Spreker wil een slaatje uit de koop slaan en adviseert een terug getrokken houding aan te nemen. Het uitbreidingsplan is nog niet., vastgesteld en dus nog onbekend. Wie het perceel koopt en voor welke prijs ook, zal terugvallen in handen van de gemeente of om gekeerd. Bij onteigening betaalt de gemeente misschien wat meer, doch zij heeft geen risico. Het komt spreker voor, dat de gemeen te het grootste voordeel heeft als de gemeente het perceel niet koopt of de maximum prijs loslaat. De VOORZITTER zegt, dat de &rootste moeilijkheid de gehele combinatie is n.1. 1 perceel nazarusberg met het perceel Prins Bernharalaan. Het enige is, dat men weet, dat de gemeente de a percelen graag heeft. De mogelijkheid is aanwezig, dat stromannenj de prijzen zullen opdrijven. Spreker stelt voor het crediet per ceel Prins Bernharalaan te willen verlenen n.1. 5.000,= boven het reeds vastgestelde crediet onder de ristrictie, dat het per-" ceel in een combinatie wordt geveild. De Voorzitter verwacht, dat ae aangekondigde combinatie als een drukfout in het biljet is geplaatst, mocht êlat zo zijn, dah is de ristrictie door de Raad wel te aanvaarden. Mevrouw BUIIGENER-Odinot vraagt met het oog op het langdurig pachtcontract of het niet beter zou zijn met aankoop te wachten en naar andere terreinen uit te zien. De VOORZITTER moet dit ontraden en acht het onjuist terug te komen op reeds genomen besluiten. De heer a.P.HILHORST doet het voorstel geen verhoging van het crediet toe te staan en de aankoop aan de omstandigheden over te laten. Dit voorstel, dat uit de Raad wordt ondersteund, wordt in stemming gebracht. Voor het voorstel stei.imen vijf leden, terwijl veertien leden tegen stemmen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 4