19. zou de gemeente de gronden moeten overnemen, maar daarvan is aan het Kerkpad geen sprake. De heer A.P. HILHCRST: Het komt op hetzelfde neer. De heer VAH EMBDEN zegt, dat wanneer in het uitbreidingsplan twee straten worden opgenomen met een tussenpad, niemand zal kunnen zeggen: Waarom mag ik aan het tussenpad niet bouwen. Kaar omdat er reeds huisjes staan, moet de overheid zeggen: Hu is mij het recht ontnomen om de regeling te treffen, zoals ik die van begin af aan had moeten treffen. De heer A.P. HILHORST vraagt of het zeker is, dat de eigenaren geen schadevergoeding zullen krijgen. De heer VA1T MBDEil zegt dat binnenkomende bezwaar schriften op hun billijkheid worden beoordeeld, hetgeen in eerste instantie door de Raad geschiedt, voorts door Gedeputeerde Staten en het kan ook zijn door de Kroon. Zodra de billijkheid in het geding komt, komt men tot een min of meer subjectieve beoordeling en deze beoordelingen hebben in de loop der jaren de neiging zich te wijzigen. In 1933 is er een uitspraak van de Kroon geweest, waarin de bescherming van de particuliere eigendom veel verder ging dan zij later is gegaan en zeker dan zij vandaag de dag gaat. Aangezien het bouwen niet wordt verboden, doch in beperkte mate wordt toegestaan, meent spreker dat hier geen schadevergoeding zal behoeven te worden

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 50