22. De lieer VAD EMBDEN dankt de Voorzitter zeer voor diens vriendelijke woorden. Tijdens sprekers reis zullen de werkzaamheden voor het uitbreidings plan voortgang kunnen hebben. Omtrent zijn plaats vervanger zal het gemeentebestuur bericht ontvangen. De heer Van Embden en de aanwezige ambte naren verlaten daarop de vergadering. De wethouder VAD ZADEDHOFF deelt mede, dat Burgemeester en Wethouders het voorstel inzake de verbetering van de Beetzlaan van de agenda van de openbare vergadering van hedenavond zullen terug nemen en het in een volgende besloten vergadering aan de orde zullen stellen. In verband met door Gedeputeerde Staten met betrekking tot de wegen gemaakte opmerkingen verzoekt spreker de Raad, in de openbare vergadering over dit voorstel niet het woord te vragen. De VOORZITTER deelt mede, dat Burgemeester en Wethouders een voorstel van de Financiële Commissie hebben overgenomen om ten behoeve van de kinderen in verband met het regeringsjubileum een hoger bedrag uit te trekken dan zij oorspronkelijk hadden voorgesteld. Met het oog op Gedeputeerde Staten acht spreker het wenselijk, dat bij de behandeling van dit voorstel niet zal blijken dat aanvankelijk een lager bedrag was voorgesteld, aangezien het thans voorgestelde bedrag waarschijnlijk iets ligt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 56