Voor stemmen: A.P.KilhorstMevr.S.G.Landweer-de Visser, G.van 't Klooster, T.Dorresteijn en Daarna wordt het voorstel van Burgemeester en «nathouders, geamendeerd door de Voorzitter, zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. Alsdan doet de VOORZITTER, zoals hij zegt de gelukkige mede deling, dat het perceel grond, gelegen bij oe firma Gebr.Swager, met toesxemming van de rechter-commissaris in het failissement onderhands is aangekocht. Vervolgens, zegt de Voorzitter, ligt achter oe boerderij een perceel ter grootte van 3 H.A., dat in veiling komt en waarvan de maximum prijs is vastgesteld op 70 cent per m2. Verondersteld^ dat dit perceel verbonden wordt aan een combinatie van de perce-; len, welke de gemeente wenst te kopen, dan zit de gemeente er nc^ naast, aangezien geen enkel crsdiet is toegestaan. De prijs ad .70 cent is voor de gemeente niet te aanvaarden, weshalve een taxatie is gemaakt als bouwgrond, waarvoor te stellen 626.850,=. Verhoogd met de kosten van aankoop, zou ingeval van' combinatie een crediet nodig zijn van ƒ.7.080, Spreker stelt de Raad voor, onder ristrictie, dat wanneer het grondperceel achter de boerderij aan de Soesterengweg geleden in combinatie en in massa met ae overige percelen zou worden geveild een cre diet voor het perceel achter de boerderij wordt verleend van ƒ.7.080,=. De Raad besluit zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethou ders. De heer NOODER informeert naar de aankoop van grond voor woningbouw te Sossterberg. De VOORZITTER antwoordt, dat een voorstel dienaangaanae in de volgende vergadering is te verwachten. De heer BURGWAL vraagt naar het nieuwe plan tot verbete ring van de Beetzlaan. De VOORZITTER antwoordt, dat ae Gedeputeerde Staten het eens zijn met de opzet door Burgemeester en 'wethouders en de Raad aangenomen. Ook de Provinciale Waterstaat gaat met het plan van verbetering accoord. De uitvoerin& stuit op financiële bezwaren bij Gedeputeerde Staten. Er zal dus naar een provisionele oplos sing gezocht moeten worden. Ook deze oplossing is moeilijk te beta len en daarom weet spreker nog niet hoe de oplossing is te vin den. De heer BURGWAL hoopt echter op een voorstel in de volgende raadsvergaaering. De geheime vergadering wordt gesloten om in openbare zit ting over te gaan. De Secretaris, De Voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 6