NOTULEN van de Besloten Bijeenkomst van de Raad der Gemeente Soest, gehouden op V/oensdag 13 October 194-8, te 19 uur. Voorzitter: de heer Mr. S.P. Baron Bentinck, Burgemeester. Secretaris: de heer J.G.A. Batenburg. Voorts zijn aanwezig alle leden van de Raad: J. van den Arend, mevrouw Th.J. Bungener-OdinotG. Burgwal, H.J.S. Clemens, T. Dorresteijn, K. de Haan, A.P. Hilhorst, R. Hilhorst, G. van 't Klooster, G. Kruijff, mevrouw S.G. Landweer-de Visser, J. Nooder, J.W. Ooms, mevrouw S.M. Polet-Musler, J.A. Schaafsma, W. Schimmel, mevrouw H.A.E.K. van der Swan- de Kiewit, R. Tolman en W.G. van Zadelhoff; alsmede de heren Kuiper en Roorda van Eysinga van het Bureau voor Architectuur en Stedebouw "Van Embden" te Delft, de heer J.T.A. van Noesel, Directeur van Gemeentewerken, enkele andere ambtenaren en de stenograaf. De VOORZITTER opent de Bijeenkomst en zegt de leden van de Raad een uurtje voor de aanvang van de openbare raadsvergadering te hebben uitgenodigd om kennis te nemen van het ontwerp-plan voor Soesterberg voor zover dit gereed is. Het uitbreidingsplan voor Soesterberg valt in enige stukken uiteen. Een van deze stukken is in de zaal opgehangen en de heer Kuiper van het bureau van de heer Van Embden heeft zich bereid verklaard dit stuk nader toe

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 70