2. te lichten. Spreker heet de heren Kuiper en Roorda van Eysinga hartelijk welkom en verleent het woord aan de heer Kuiper. De heer KUIPER zegt dat het voorhangende plan een deel is van het uitbreidingsplan voor Soesterberg, zoals dit door de heer Van Embden voor diens vertrek naar Indonesië is ontworpen. Het uitbreidingsplan van Soesterberg in eigenlijke zin is hierin nog niet vervat. Dat zal worden een betrekkelijk belangrijke uitbreiding tegen de directe kom van Soesterberg aan. De gedachtengang van de ontwerper was deze, dat Soester berg niet kan voortgaan met een al te grote uitbreiding en woningbouw langs de Amersfoortse straatweg. De mooie bossen en buitenplaatsen hier aanwezig noodzaken tot beperking, althans tot regeling van de bebouwing langs deze weg. En voorts dat de noodzakelijke uitbreiding van Soesterberg niet moet zijn lintvormig, maar dat er moet komen een betrekkelijk geconcentreerde bebouwing. Er is nog een andere reden die noodzaakt tot beperking van de bebouwing langs de Amersfoortse straatweg. Deze is namelijk een rijksweg en het Rijk is zeer voorzichtig met het geven van toestemming tot bebouwing. Het feit dat deze bebouwing geprojecteerd wordt, zegt ook nog aller minst dat zij er komen kan, omdat het Rijk, geheel onafhanke lijk van welk uitbreidingsplan ook, zich het recht voorbe houdt te bepalen of bebouwing zal plaats hebben of niet.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 72