4. terrein. Het gearceerde gedeelte is bestemd voor stich tingen en dergelijke met een minimum oppervlakte van 1 ha. Om het militaire terrein is het openbare fietspad opgenomen, zodat de mogelijkheid blijft voor enige verbinding parallel aan de Amersfoortse straatweg. De heer ROORDA VAN EYSINGA wijst er nog op, dat de zomerhuisjes helemaal achteraan liggen. De VOORZITTER zegt naar aanleiding van de mededeling van de heer Kuiper omtrent het openbaar fietspad, dat er besprekingen hebben plaats gevonden met de militaire autoriteiten, waarbij is gebleken, dat dit pad niet openbaar kan blijven, omdat het loopt over militair terrein. De heer Van Embden heeft dit voor zijn vertrek naar Indonesië niet kunnen weten. Er is een aanvrage vanwege het Departe ment van Oorlog om de openbaarheid van het pad op te heffen. Er kan niet op worden gerekend, dat het openbare pad aan het einde van de Kampweg tot Kinabu zal lopen. Het zal wel gelukken het pad voor een gedeelte in ere te herstellen, maar waar het tegen de kazerne loopt zal het niet openbaar blijven. De heer KUIPER: Kan het er niet omheen worden gelegd? De VOORZITTER: Neen, want dan zou het op de Leusder- heide en op de schietbaan komen. De heer CLEMENS: Een fietspad naar Amersfoort is dus uitgesloten?

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 76