13. bevorderen, en wel van dezelfde soort villa's als er reeds staan. Spreker verzoekt daarmede rekening te houden. De VOORZITTER zegt naar aanleiding van hetgeen de heer Eooder met betrekking tot het fietspad heeft opgemerkt, dat de op een weg rustende last van openbaarheid alleen kan worden opgeheven volgens een bepaalde, in de Wegenwet vastgelegde procedure. In de bezettingstijd heeft men daarmede geen rekening gehouden en talloze wegen in de gemeente afgesloten, naar spreker meent, ook de ffiontgomeryweg. Ra de bevrijding is een gedeelte van deze wegen weer vrijgegeven, maar tengevolge van door de Duitsers tot stand gebrachte werken was het niet mogelijk alle aanvankelijk openbare wegen weer vrij te geven. Sommige van deze wegen waren alleen nog maar op de kaart te vinden, zoals bij voorbeeld de Batenburglaan. Zo was ook het bedoelde fietspad voor een gedeelte verdwenen. Het Departement van Oorlog heeft begrepen, dat er met betrekking tot dit pad eigenlijk een onwettige toestand bestond en het meende een oplossing te vinden door de procedure van de Wegenwet aanhangig te maken, teneinde de last van openbaarheid, rustende op het fietspad, opge heven te krijgen. Daarna is echter een bespreking gehouden en waarschijnlijk zal het nu zo lopen, dat het Ministerie van Oorlog slechts voor een gedeelte van het pad opheffing van de openbaarheid zal verzoeken, zodat voor het overige gedeelte van het pad de openbaarheid v/eer zal worden

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 94