V.r. 147 148 149 150 Schaik, Wanneer de gemeente in een later stadium dat kleine stukje nodig heeft, dan kan het altijd nog wor den teruggekocht. De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT zegt, dat het ook mogelijk is de heer Van Schaik het kleine stukje grond dat volgens de meerderheid van de commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan uit de verkoop moet worden gelicht, in gebruik te geven, Wanneer de raad meent dat het gehele perceel grond moet worden verkocht, dan verdient het aanbeveling te bepalen dat de gemeente het stukje grond, wanneer zij het te zijner tijd nodig heeft, voor dezelfde prijs kan terugkopen, Bovendien dient te worden bepaald, dat er, wanneer dat stukje moet worden afgestaan, geen sprake kan zijn van enige waardevermindering, In dat geval kan het college akkoord gaan met het oor spronkelijke voorstel. De heer VAN POPPELEN merkt op het laatste voor stel van mevrouw Walter te willen steunen, Aanvanke lijk bleek de commissie grondbedrijf en uitbreidings plan niet veel te voelen voor dit alternatieve voorstel Wanneer de heer Van Schaik geen genoegen wil nemen met verkoop van een gedeelte van het perceel grond en ingebruikgeving van dat kleine stukje, dan kan het gehele stuk worden verkocht onder de voorwaarde dat dat kleine stukje te zijner tijd voor dezelfde prijs kan worden teruggekocht door de gemeente De heer DE GROOT zegt akkoord te gaan met het geen thans door mevrouw Walter is voorgesteld, De heer VAN EE merkt op dat ook de V.V.D, fractie akkoord gaat met de laatste door mevrouw Walter genoemde oplossing De heer JONKER zegt dat de fractie van D'66 ak koord gaat met het voorstel, aangevuld met de door mevrouw Walter voorgestelde wijziging, De heer PIEREN merkt op dat de PAK fractie thans gaarne akkoord gaat met het voorstel van het college, Het voorstel wordt, met inachtneming van de door mevrouw Walter voorgestelde wijziging, zonder hoof delijke stemming aangenomen. Voorstel tot aankoop van grond met opstallen, gele gen aan de Amersfoortsestraat te Soesterberg van de heer N,H,J. Koomen. Voorstel tot ruiling van grond, gelegen op de Eng, aan de Klaarwaterweg en aan de Middelwijkstraat met de heer P.C van Schadewijk Voorstel tot het garanderen van rente en aflossing van een door de Stichting Woon- en Dienstencentrum Be jaarden te Soesterberg te sluiten geldlening. Deze voorstellen worden achtereenvolgens zonder dis cussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voorstel tot wijziging van diverse begrotingen. De heer VAN EE zegt dat een der begrotingswijzigin gen betrekking heeft op het rioleren en het verbeteren van de Waldeck Pyrmontlaan, Deze begrotingswijzi ging geeft de fractie wederom aanleiding om te vragen wanneer het definitieve rioleringsplan voor de oude wijken van Soest zal worden aangeboden Welke stra ten zullen dit jaar worden aangepakt en welke straten volgend jaar? Toegezegd is dat het werk in 1971 en 1972 zou worden afgemaakt, De V V,D, fractie ziet het definitieve plan gaarne tegemoet, De heer VAN POPPELEN merkt op geen behoefte aan een antwoord te hebben, want het college heeft derge lijke vragen reeds meermalen beantwoord. De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT 151 152 zegt nog wel eens te willen ingaan op de vragen van de heer Van Ee. De werkzaamheden zijn afhankelijk van het beschikbaar hebben van financieringsmiddelen. De totale afronding van de riolering zou in twee jaar kunnen plaatsvinden, ware het niet dat de gemeente bij voortduring op financieringsmiddelen moet wach ten. De raad zal dit jaar verschillende kredieten moeten ver lenen, maar het is nog niet bekend wanneer de plan nen kunnen worden uitgevoerd. Volgend jaar zullen de overige werkzaamheden in een raadsvoorstel wor den vervat, maar ook dan moet worden afgewacht wanneer de werkzaamheden kunnen worden uitge voerd. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen Voorstel tot het aangaan van een overeenkomst inza ke uitbetaling van rente in verband met een gesloten koopovereenkomst met N.H.J. Koomen. Voorstel tot het aangaan van een geldlening met de N,V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten. Deze voorstellen worden achtereenvolgens zonder dis cussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De VOORZITTER deelt mede dat er op 2 september a.s. een informele bijeenkomst van de raad zal plaats vinden waarin een eventueel nieuw statuut voor het Samenwerkingsorgaan Eemland kan worden bespro ken, Men heeft de stukken reeds thuis gekregen. De heer LEVINGA zegt dat er vanavond, gelijktijdig met de raadsvergadering, ook een uitvoering plaats vindt in het openluchttheater. Te hopen zij dat dat in de toekomst kan worden vermeden. De VOORZITTER merkt op dat het bekend is dat de raad iedere derde donderdag van de maand verga dert. Van deze regel is in verband met de feestdagen een keer afgeweken. Aan deze regel dient men vast te houden. Anderen zullen daarmede rekening moeten houden. De heer LEVINGA: De fout ligt derhalve bij de orga nisatoren? De VOORZITTER: Ja. Het valt bijzonder te betreu ren, dat ons de mogelijkheid is onthouden om het openluchttheater te bezoeken. De heer HOEKSTRA zegt dat de activiteiten in het openluchttheater om de veertien dagen plaatsvinden. Deze maand en volgende maand vallen de uitvoerin gen in het openluchttheater samen met de raadsver gaderingen. Alleen op donderdagavond kan er worden uitgeweken naar Beukendal, Daarom vinden de uit voeringen in het openluchttheater op donderdagavond plaats. De VOORZITTER sluit te 21,30 uur de vergadering. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op 16 september 1971. De secretaris, De voorzitter, 100

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 101